Priser

Advokat Harald Stabell tilbyr advokattjenester over et bredt spekter. Prisene varierer etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Prisen for det enkelte oppdrag avtales mellom den enkelte advokat og klienten. Vilkårene som gjelder vil fremgå av avtalen som inngås mellom klienten og vedkommende advokat. Prisene på denne siden er veiledende og gjelder pr. september 2013. Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene fravikes. Fakturering skjer i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid, med mindre klient og advokat har inngått avtale om fast pris.

Timesats

Normen for våre timepriser vil være kr 1800,- eks. mva for advokater, og kr 1500,- eks mva for advokatfullmektiger. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Timepris og øvrige vilkår for oppdraget avtales ved oppstart. Oppdraget anses akseptert fra vår side ved utsendelse av oppdragsbekreftelse.

Fri rettshjelp og fri saksførsel

En del sakstyper dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Praktiske saksområder er barnevernssaker, og enkelte familiesaker, erstatningssaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker. Timesatsen for fri rettshjelp og fri sakførsel er for tiden kr. 945 (uten moms). Salæret dekkes av det offentlige. I noen saker beregnes en egenandel for klienten etter nærmere regler. For noen få sakstyper innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue (eksempelvis barnevernssaker), mens i andre saker er ordningen forbeholdt personer som har inntekt og formue innenfor fastsatte grenser (per 2013 er grensene for enslige kr 246.000 i bruttoinntekt og kr. 100.000 i formue, og for ektefeller/samboere kr. 369.000 i samlet bruttoinntekt og kr. 100.000 i samlet formue). Dersom du er tiltalt i en straffesak, har du som regel krav på at det offentlige dekker utgifter til forsvarerbistand. Under etterforskningsstadiet er adgangen til bistand på det offentliges bekostning mer begrenset. Som fornærmet i en alvorlig straffesak vil du kunne ha krav på at det offentlige dekker utgifter til bistandsadvokat, i noen tilfeller også før anmeldelse innleveres.

Utlegg

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.

Rettshjelpforsikring

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet er normalt begrenset til kr. 80.000. Praktiske eksempler er tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningsaker. Forsikringstakeren betaler en egenandel på kr. 2.500 – 4.000 med tillegg på 20% av kostnadene. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene. Vi vil rutinemessig søke å avklare om oppdraget kan gi dekning under rettshjelp-forsikring. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.